1. Her­ren­mann­schaft

Die neu for­mier­te ers­te Her­ren­mannschft der TG Nord spielt in 2019 in der Bezirks­klas­se D, Grup­pe 008, Bezirk 3. Wir wün­schen viel Glück und hof­fent­lich gelingt der Auf­stieg!

Mann­schafts­füh­rer:
Patrick Rei­chel
0152 23636877

1 Andre­as Busch LK11
2 Mar­co Kritz­ler LK 14
3 Rene Der­veaux LK 14
4 Dirk Huer­kamp LK 16
5 Andre­as Neils LK 18
6 Lau­ren Mühl­haus LK 20
7 Patrick Rei­chel LK 21
8 Tsve­tan Tsan­kov LK 23
9 Fre­de­rik Graw LK 23
10 Kars­ten Rau­haus LK 21

 

11 Niko­las Rei­chel LK 23
12 Domi­nik Orzechow­ski LK 23
13 Dani­el Lusch­pa LK 23
14 Lars Stu­ken­b­rock LK 23
15 Mark Sie­vert LK 23
16 Lenn­art Bräh­ler LK 23
17 Hamed Ngha­vi LK 23
18 Mar­cus Krahn LK 23
19 Jan Schnat­mann LK 23
20 Luca Her­mann LK 23